Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

kontakt

napisz do nas

Wypełnij formularz aby skontaktować się z nami

Adres do korespondencji

Forma odpowiedzi:

Przypominamy, że informacje o opóźnieniach i innych bieżących utrudnieniach w kursowaniu pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego, jak również informacje w zakresie taryfy biletowej i zmian w komunikacji można uzyskać za pośrednictwem całodobowej infolinii Miejskiego Centrum Kontaktu pod numerem (22) 19 115.

*pole obowiązkowe w przypadku składania skarg, wniosków i reklamacji – czytaj poniżej

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych właściwemu podmiotowi realizującemu na zlecenie ZTM usługę, której dotyczy skarga/wniosek/reklamacja. Wyrażenie zgody na udostępnienie danych nie jest obowiązkowe, jednak ich przekazanie usprawni i przyspieszy rozpatrzenie sprawy.

Do podmiotów, o których mowa powyżej należą:

 • Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.,
 • ASEC S.A.,
 • Europa Express City Sp. z o.o.,
 • Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.,
 • Mennica Polska S.A.,
 • Metro Warszawskie Sp. z o.o.,
 • Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.,
 • Mobilis Sp. z o.o.,
 • PKS "POLONUS" S.A.
 • PKS w Grodzisku Maz. Sp. z o.o.,
 • Stalko Sp. J.,
 • Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.,
 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119), niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym przez Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą przy ul. Żelaznej 61, 00-848 Warszawa, w celu prowadzenia korespondencji związanej ze złożonym na niniejszym formularzu kontaktowym zapytaniem/wnioskiem/skargą/informacją. Niniejsza zgoda udzielona jest na okres niezbędny do zrealizowania ww. celów, określonych odrębnymi przepisami prawa.

Powyższa zgoda jest dobrowolna, niemniej niezbędna do rozpatrzenia zgłoszenia.

Szanowni Pasażerowie!

W celu uzyskania szybkiej odpowiedzi oraz mając na uwadze poprawę jakości usług świadczonych przez Zarząd Transportu Miejskiego, przed wysłaniem zgłoszenia uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami oraz wskazówkami dotyczącymi składania skarg, wniosków bądź sugestii przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej:

 • Skargi i wnioski zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego niezawierające imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawia się bez rozpatrzenia – adres nie jest tożsamy z adresem e-mail.
 • Wszelkie zgłoszenia (w tym skargi i wnioski) dotyczące działalności podmiotów świadczących usługi na zlecenie ZTM, mogą być kierowane do tych podmiotów w celu rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 • Odpowiedzialność za jakość świadczonych usług, tj. należyte lub nienależyte wykonanie przewozu, spoczywa na przewoźniku (z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych). Dlatego też w jego kompetencji leży rozpatrzenie reklamacji, tj. wszczęcie postępowania wyjaśniającego i udzielenie  odpowiedzi (art. 14, 62, 7-8 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz.U. 2017 poz. 1983) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. 2006 Nr 38, poz. 266).

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

a)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą przy ul. Żelaznej 61, 00-848 Warszawa (dalej jako: „ZTM”);
b)    ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować po adresem e-mail: iod@ztm.waw.pl;
c)    Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu kontaktowym będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w celu rozpatrzenia sprawy złożonej na niniejszym formularzu kontaktowym w związku z zapytaniem/wnioskiem/skargą/informacją;
d)    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.


Informujemy również, że:
a)    Dane osobowe będą przechowywane przez ZTM przez okres przez okres niezbędny
do zrealizowania ww. celów, określonych odrębnymi przepisami prawa.
b)    Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania - gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE. L Nr 119) (dalej jako: RODO);
c)    Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych - gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa; gdy dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;
d)    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;
e)    Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;
f)    Przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia; gdy administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;
g)    Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Zarząd Transportu Miejskiego w każdej chwili, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. c) RODO; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. d) RODO;
h)    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d) RODO;
i)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do prowadzenia korespondencji związanej ze złożonym na niniejszym formularzu kontaktowym zapytaniem/ wnioskiem/ skargą/ informacją;
j)    Przekazane dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu,  które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Państwa prawa i obowiązki.
Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ztm@ztm.waw.pl

Profil zaufany

Mając na uwadze ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, uprzejmie prosimy, aby sprawach dotyczących w szczególności danych wrażliwych (np. zapytania o stan zadłużenia) w komunikacji elektronicznej używać profilu zaufanego.

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internecie (służy jako elektroniczny podpis). Za jego pomocą można się łatwo, szybko i bezpiecznie komunikować w różnych serwisach urzędowych.

Profil zaufany można założyć:

- przez internet

 • za pomocą konta bankowego
 • za pomocą certyfikatu kwalifikowanego

- w punkcie potwierdzającym

 • punkty potwierdzające to różne urzędy i banki. Wniosek o założenie profilu zaufanego wysyła się przez internet, a swoje dane potwierdzają Państwo osobiście w dowolnym punkcie potwierdzającym (również za granicą).
Szczegółowe informacje dotyczące kwestii związanych z profilem zaufanym znajdują się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja miejska blisko domu

Komunikacja miejska blisko domu

Warszawski Transport Publiczny to ogromny system, który każdego dnia zapewnia sprawne i wygodne podróżowanie milionom pasażerów. Bardzo dobre wyobrażenie o WTP dają mapy dostępności, o których piszemy w tym numerze i które można znaleźć na stronie ZTM. Te schematy pozwalają spojrzeć całościowo na komunikację miejską w aglomeracji warszawskiej i jej funkcjonowanie. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską